Pravidla soutěže “Zůstaň nad vlivem 2019”

Zadavatelem soutěže je společnost A.n.o. – Asociace Nestátních Organizací, se sídlem: Karoliny Světlé 286/18, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 63839539, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „zadavatel“).

Sponzorem ceny pro vítěze soutěže je společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. V rámci projektu Mluvme spolu.

Soutěž bude probíhat v termínu od 7. 10. 2019 10:00 do 15. 11. 2019 10:00 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook a výzvou na školách a organizacích pro děti a mládež. 

Účastník, se zapojí do soutěže tak, že:

 • Zašle příběh na téma závislosti na adresu nadvlivem@gmail.com nejpozději do 31. 10. 
 • Soutěžním příspěvkem může být fotka, video, komiks, text, malba, socha nebo jiné dílo. 
 • Každý soutěžící může zaslat pouze jeden příspěvek, identifikátorem soutěžícího je jeho jméno.
 • Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

Organizátor i zadavatel si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže příspěvky vulgární, zesměšňující, rasistické, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Ze soutěže budou vyřazení soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v pravidlech soutěže.

Výhrou v soutěži je tablet iPad 128GB Wifi zlatý, 2018 v cenové hodnotě ve výši 10 000 Kč. Výhru uvedenou výše získá soutěžící, který v období trvání soutěže získá nejvíce hlasů “To se mi líbí” od fanoušků facebookové stránky Zůstaň nad vlivem. 

Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:

 • Nejpozději do 2 dnů od uzavírky soutěže (31. října) zasedne porota složená ze zástupců organizátora a zadavatele soutěže (ev. i osob zadavatelem pověřených), tato porota ze všech soutěžních komentářů vybere 10 nejzajímavějších soutěžních příspěvků.
 • Kritériem rozhodování poroty bude dodržení podmínek soutěže a originalita v uchopení tématu.
 • Těchto 10 soutěžních příspěvků zveřejní organizátor soutěže na facebookové stránce Zůstaň nad vlivem.
 • V období 2 týdnů budou fanoušci stránky Zůstaň nad vlivem hlasovat pomocí funkce “To se mi líbí” za nejlepší příběh.
 • Organizátor soutěže poté nejpozději 15. listopadu vyhlásí vítěze na facebookové stránce Zůstaň nad vlivem a na webu www.zustannadvlivem.cz
 • Poté organizátor kontaktuje vítěze prostřednictvím e-mailu, kde ho informuje o výhře a jejím osobním předání.
 • Osobní předání výhry proběhne v Brně. 

Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Facebook. Zapojením se do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

V případě, že se výhru nepodaří předat nebo přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora (nebo zadavatele), propadá tato výhra zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a prohlašuje, že se s pravidly řádně seznámil(a), pravidlům zcela rozumí a jeho souhlas je informovaný a dobrovolný. 

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení a údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Facebook související se soutěží, dále u výherce jeho jméno, příjmení a telefonní číslo.

Osobní údaje budou využity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. 

Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

Zadavatel ani organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži či s užíváním výher.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor se souhlasem zadavatele si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních příspěvků.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (a osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) zadavatele, organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pravidla soutěže jsou uveřejněna v dokumentu Pravidla soutěže „Zůstaň nad vlivem 2019“ na facebookové stránce Zůstaň nad vlivem v záložce Poznámky. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. 

Zadavatel soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stejných místech jako původní znění pravidel.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

V Brně, dne 6.10. 2019, Mgr. Klára Laušová Kazelleová,  Asociace Nestátních Organizací

Sleduj nás

#zustannadvlivem